Frame sheet: Ochoiski vs Glasby - Frame 4


Shot Shot time
18:15:08 - Frame 4 ended. Glasby won 55-65.
Ochoiski potted the pink. Break 11
15.2
Ochoiski potted the blue. Break 5
14
Turn switched. Ochoiski at the table. 24.4
Turn switched. Glasby at the table. 20.3
Turn switched. Break ends at 4. Ochoiski at the table. 27
Glasby potted the brown. Break 4
38.2
Turn switched. Glasby at the table. 27
Turn switched. Ochoiski at the table. 26.6
Turn switched. Glasby at the table. 24.4
Turn switched. Ochoiski at the table. 53.2
Turn switched. Glasby at the table. 19.4
Turn switched. Ochoiski at the table. 27.7
Turn switched. Glasby at the table. 41.1
Turn switched. Ochoiski at the table. 34.8
Turn switched. Break ends at 3. Glasby at the table. 18.2
Ochoiski potted the green. Break 3
17.4
Turn switched. Break ends at 8. Ochoiski at the table. 20.5
Glasby potted the yellow. Break 8
15.2
Glasby potted the blue. Break 6
16.6
Glasby potted a red. Break 1
24.6
Turn switched. Break ends at 6. Glasby at the table. 24
Ochoiski potted the blue. Break 6
27.5
Ochoiski potted a red. Break 1
17.3
Turn switched. Ochoiski at the table. 32.3
Turn switched. Glasby at the table. 25.3
Turn switched. Ochoiski at the table. 31.9
Turn switched. Break ends at 1. Glasby at the table. 20.9
Ochoiski potted a red. Break 1
14.7
Turn switched. Ochoiski at the table. 25.7
Turn switched. Glasby at the table. 31.4
Turn switched. Ochoiski at the table. 35.7
Foul. Matthew Glasby 7. 5.6
Turn switched. Ochoiski at the table. 13.4
Turn switched. Glasby at the table. 7.1
Turn switched. Break ends at 18. Ochoiski at the table. 33.3
Glasby potted the blue. Break 18
30.6
Glasby potted a red. Break 13
24
Glasby potted the blue. Break 12
19.8
Glasby potted a red. Break 7
70.4
Glasby potted the blue. Break 6
21.6
Glasby potted a red. Break 1
17.7
Turn switched. Break ends at 21. Glasby at the table. 42.6
Ochoiski potted the green. Break 21
24.6
Ochoiski potted a red. Break 18
13.8
Ochoiski potted the blue. Break 17
20.5
Ochoiski potted a red. Break 12
22
Ochoiski potted the yellow. Break 11
13.8
Ochoiski potted a red. Break 9
32.1
Ochoiski potted the black. Break 8
32.6
Ochoiski potted a red. Break 1
21.8
Foul. Brian Ochoiski 4. 24.3
Turn switched. Glasby at the table. 55.1
Turn switched. Ochoiski at the table. 21
Turn switched. Glasby at the table. 19.3
Foul. Brian Ochoiski 4. 18.7
Turn switched. Glasby at the table. 41.2
Foul. Brian Ochoiski 4. 46
Turn switched. Break ends at 1. Glasby at the table. 22.3
Ochoiski potted a red. Break 1
29.3
Turn switched. Ochoiski at the table. 37.4
Turn switched. Glasby at the table. 27.7
Turn switched. Ochoiski at the table. 26.3
Turn switched. Glasby at the table. 37.8
Turn switched. Ochoiski at the table. 26.3
Turn switched. Glasby at the table. 43.6
Turn switched. Break ends at 28. Ochoiski at the table. 34.3
Glasby potted the blue. Break 28
20.3
Glasby potted a red. Break 23
17.4
Glasby potted the blue. Break 22
30.2
Glasby potted a red. Break 17
31.6
Glasby potted the black. Break 16
18.5
Glasby potted a red. Break 9
25.7
Glasby potted the black. Break 8
17.3
Glasby potted a red. Break 1
56.7
Turn switched. Glasby at the table. 19.5
Turn switched. Ochoiski at the table. 27.8
Turn switched. Glasby at the table. 6.1
17:39:48 - Frame 4. Brian Ochoiski to break.
00:35:20 duration
77 shots played
15 reds potted
2 yellows potted
2 greens potted
1 brown potted
9 blues potted
1 pink potted
3 blacks potted
4 fouls committed