2020 WSF Junior Open - Group K


Player MP MW FW FL FA Diff
Ukraine Anton Kazakov 4 3 10 6 1 4
Poland Antoni Kowalski 4 3 9 7 0.5 2
England Lewis Ullah 4 3 10 8 0.5 2
Latvia Andrejs Pripjoks 4 1 8 9 -0.25 -1
England Lewis Harper 4 0 5 12 -1.75 -7
Legend: MP = Matches Played; MW = Matches Won; FW = Frames Won; FL = Frames Lost; FA = Frame Average (FW - FL / MP); Diff = Frames Won - Frames Lost

Group K


Referee
Frame scores
59-56; 66-20; 37-61; 12-72; 51-48
Match sheet
Frame scores
32-66; 78-57; 71-30; 30-62; 16-66
Match sheet
Frame scores
45-92; 12-69; 26-58
Match sheet
Frame scores
72-37; 8-71; 55-83; 6-60
Match sheet
Referee
Frame scores
51-56; 74(52)-0; 71-7; 66-30
Match sheet
Frame scores
45-51; 100(54)-14; 60-28; 56-0
Match sheet
Frame scores
19-60; 13-88; 42-63
Match sheet
Frame scores
55-16; 58-50; 0-109(61); 0-107; 27-59
Frame scores
17-76; 50-15; 14-66; 58-70
Match sheet
Frame scores
83(58)-34; 31-61; 36-65; 80(66)-12; 23-56
Match sheet