Player Simon Smith's matches in the 2022/2023 Seniors Tour Event 3


Frame scores
2-89(36); 8-85(63); 35-61
Frame scores
35-55; 97(97)-0; 82(82)-21; 0-101(73); 4-80(57)